Algemene voorwaarden

1 GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

 

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Dance Studio Kickx n Moves en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

 

2 VOORSTELLEN, BESTELLINGEN EN INSCHRIJVINGEN

 

Al onze voorstellen en prijzen zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van Dance Studio Kickx n Moves gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant inschrijving of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Dance Studio Kickx n Moves slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische inschrijvingen en opdrachten van de klant dienen door Dance Studio Kickx n Moves steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

Dance Studio Kickx n Moves behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van goederen of diensten de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Dance Studio Kickx n Moves een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

Dance Studio Kickx n Moves kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Dance Studio Kickx n Moves, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Dance Studio Kickx n Moves is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

3 VERBINTENISSEN

 

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelde en bedienden hebben geen recht om de Dance Studio Kickx n Moves op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van Dance Studio Kickx n Moves die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

 

4 OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

 

De geleverde goederen blijven eigendom van Dance Studio Kickx n Moves tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 3 omschreven betalingen aan Dance Studio Kickx n Moves niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

Op straffe van schadevergoeding zal de klant Dance Studio Kickx n Moves bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe Dance Studio Kickx n Moves in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Dance Studio Kickx n Moves meegedeeld worden.

 

5 KLACHTEN

 

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst of uitvoering met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

 

6 AANSPRAKELIJKHEID VAN DANCE STUDIO KICKX n MOVES

 

Indien de aansprakelijkheid van Dance Studio Kickx n Moves weerhouden zou worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 3 % van de diensten dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden.

 

7 BETALINGSVOORWAARDEN

 

Elke door de klant gedane bestelling of inschrijving is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de totaalprijs.

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 8 dagen na de factuurdatum per overschrijving voor de aangenomen klanten. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 9% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 25 euro kan bedragen.

Elke betaling wordt door Dance Studio Kickx n Moves aangerekend op de oudste openstaande factuur.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Dance Studio Kickx n Moves zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle diensten op te schorten.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan volledige uitvoering van de bestelde diensten.

 

8 SOLIDARITEIT

 

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

9 UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Dance Studio Kickx n Moves zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

 

10 EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

 

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter te Brugge. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Ieder geschil tussen de klant en Dance Studio Kickx n Moves wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.