Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Recentste berichten

Privacybeleid

Home  /  Privacybeleid

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar DSKNM, wordt verwezen naar Dance Studio Kickx N Moves, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Spanjaardstraat 60 en met als ondernemingsnummer RPR Brugge 0553.714.008

Wanneer u beroep doet op de diensten van DSKNM, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die DSKNM verz waarom DSKNM deze verzamelt en wat DSKNM hiermee doet. Hierbij wil DSKNM er u tevens op wijzen dat DSKNM steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen in de gegevens waarover DSKNM beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

  • Welke gegevens DSKNM verzamelt.
  • Hoe DSKNM die gegevens gebruikt.
  • Hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
  • Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
  • Hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
  • Hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

 

 

1. Welke gegevens verzamelt DSKNM?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook meer persoonlijke informatie de geboortedatum, uw geslacht, etc.), die DSKNM nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van DSKNM dient u DSKNM vooraf uw belangrijkste identi!catiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via het invullen van een inschrijvingsformu aansluiting in de dansschool. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van DSKNM.

DSKNM verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt DSKNM deze gegevens?

DSKNM hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betre”ende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betre”ende het vrije verkeer van die gegevens.

DSKNM gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

DSKNM vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zo emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan DSKNM uw e-mail gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

DSKNM verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. DSKNM kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

DSKNM deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten DSKNM, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

DSKNM kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten DSKNM wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van DSKNM wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mai en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Om juridische redenen

DSKNM deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten DSKNM als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
de rechten, eigendom of veiligheid van DSKNM, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als DSKNM betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de h voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

DSKNM doet haar uiterste best om zichzelf en haar leden te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernieti gegevens die in haar bezit is. In het bijzonder geldt het volgende:

DSKNM evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
DSKNM beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van DSKNM die deze gegevens moeten kennen om ze voor DSKNM te verwerken. Deze personen zijn onderw aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van DSKNM duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwog beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt DSKNM onder andere contacteren om:

een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken; een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal DSKNM proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij DSKNM die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens wil wijzigen, opvragen of wissen, kan DSKNM u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

DSKNM kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of he aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

DSKNM streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daaro mogelijk dat DSKNM, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door DSKNM.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

DSKNM controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer DSKNM formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoo klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. DSKNM zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.